Sign In

Privacybeleid

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & GEDRAGSREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN MEETING-OUT

(version 21/03/2023)

Meeting-out is een online platform voor het aanbod van vergaderruimten aan en door zowel particuliere als professionele gebruikers. Via de online community van Meeting-out kunnen Gebruikers adverteren, zoeken, vragen stellen, reserveren en betalen, alsook elkaar een beoordeling geven. Meeting-out is een online community die het mogelijk maakt mensen van over de hele wereld met elkaar in contact te brengen via hun zoektocht naar betekenisvolle vergaderruimten.  Deze algemene voorwaarden en gedragsregels,  zijn van toepassing op alle relaties tussen Meeting-out en zijn Gebruikers.

 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING
  1. Meeting-out: Meeting-out NV  met maatschappelijke zetel te Loveldstraat 98, 9070 Heusden, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0797.435.317. Met de term Meeting-out, ‘de Community’ ‘we’, ‘wij’, ‘ons’/‘onze’ wordt in deze voorwaarden altijd verwezen naar voormelde vennootschap en zijn rechtsgeldige vertegenwoordigers, bestuurders en/of medewerkers. Meeting-out is bereikbaar via e-mail op info@Meeting-out.com;
  2. Community: De online Community of de Meeting-out Community is een verzamelnaam voor iedereen die iets met Meeting-out te maken heeft, zowel Meeting-out en iedereen die aan Meeting-out meewerkt, als de Gebruikers van het Platform.
  3. Platform: Met het Platform wordt verwezen naar het online Platform van Meeting-out op de website www.Meeting-out.com en daaraan rechtstreeks gelinkte applicaties en toepassingen.
  4. Gebruikers:  Iedereen die op welke wijze dan ook gebruik maakt van het Platform en, de Community en/of daaraan verbonden applicaties en toepassingen. Zowel Passieve Gebruikers (die enkel de website raadplegen) als Actieve Gebruikers, die optreden als Host, Guest en/of lid van de Community (die wensen deel te nemen aan online discussies).
  5. Guest: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via Meeting-out een Vergaderruimte zoekt, reserveert en gebruikt van de Host.
  6. Host: De natuurlijke of rechtspersoon die via Meeting-out een Vergaderruimte aanbiedt, adverteert en tegen betaling ter beschikking stelt van de Guest.
  7. Vergaderruimte: vergaderruimte zoals bedoeld in artikel 2.1 dat door de Host wordt aangeboden via Meeting-out zoals omschreven in de minimale vereisten onder punt 4.2., alsook de eventueel daarmee verbonden Aanvullende diensten.
  8. Aanvullende dienst: Dit zijn diensten die rechtstreeks verbonden zijn met de vergaderruimte en die een aanvullend karakter hebben. Voorbeelden van Aanvullende diensten zijn: parking, koffie,
  9. Advertentieprijs: Dit is de prijs, uitgedrukt in euro, die een Host in zijn aanbod opgeeft voor het gebruik van de Vergaderruimte, met name het de meet-out locatie inclusief de Aanvullende diensten, inclusief eventuele door de Host te heffen btw, maar exclusief de Service Kost van Meeting-out.
  10. Reservatiebedrag: De totale prijs die wordt betaald door de Guest, zijnde de Advertentieprijs en de bijkomende Service Kost. 
  11. Service Kost: De vergoeding -een percentage van de Advertentieprijs- die Meeting-out vraagt van de Guest en de Host voor het gebruik van het Platform.
  12. Transactie: Hiermee wordt de fysieke handeling bedoeld waarbij de Guest effectief gebruik gaat  maken van de aangeboden vergaderruimte.
  13. Data: alle inhoud, informatie, en/of (Persoons-) gegevens die de Gebruiker in het Platform ingeeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot foto’s van de ter beschikking gestelde Vergaderruimte, de beschikbare Aanvullende dienst(en), contactinformatie, financiële gegevens, een profielfoto van de Gebruiker en andere informatie die de Gebruiker in het Platform beschikbaar maakt.
  14. Persoonsgegevens: betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
  15. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, merkenrechten, handelsnamen, tekeningen-en modellenrechten, rechten op logo’s, uitvindingen, handelsgeheimen en knowhow, gedeponeerde ontwerpen, ontwerprechten, databaserechten, octrooien, topografieën van halfgeleiders, alle rechten van elke aard op computersoftware en -data, alle immateriële rechten en privileges met een met het voorgaande vergelijkbare of aanverwante aard, in alle gevallen in elk deel van de wereld en wel of niet geregistreerd; en met inbegrip van alle verleende registraties en alle aanvragen voor registratie, alle vernieuwingen, aanduidingen of uitbreidingen, het recht om schadevergoeding te vorderen voor inbreuken in het verleden, en alle vormen van bescherming van vergelijkbare aard die ergens ter wereld kunnen bestaan.
 2. TOEPASSINGSGEBIED EN ROL VAN MEETING-OUT
  1. Het toepassingsgebied van Meeting-out is beperkt tot vergader doeleinden. De Vergaderruimtes die op het Platform worden aangeboden kunnen enkel worden aangeboden voor het -al dan niet beroepsmatig- verrichten van intellectuele activiteiten en de daarmee rechtstreeks verbonden Aanvullende diensten. Voormelde Aanvullende Diensten zullen steeds een subsidiair karakter hebben.

Overnachtingen en huur bestemd als hoofdverblijfplaats of persoonlijk verblijf als tijdelijke woning of vakantieverblijf of enige andere bewoning zijn uitgesloten van het toepassingsgebied. Huur van ruimten die hoofdzakelijk gebruikt worden voor het uitoefenen van kleinhandel of voor het bedrijf van ambachtsman of enige andere bedrijvigheid waarbij de Guest in rechtstreeks contact met het publiek zou staan en de huur van opslagruimte worden expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied.

 1. De toepassing van de bepalingen van de Handelshuurwet wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Meeting-out is beheerder van het Platform waar Guest en Host, en elke andere geïnteresseerde bezoeker/Gebruiker elkaar kunnen ontmoeten. Meeting-out is op geen enkele wijze zelf aanbieder, eigenaar, lasthebber of beheerder van enige vergaderruimte en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de aangeboden Vergaderruimtes. Meeting-out kan niet beschouwd worden als bemiddelaar, makelaar of vertegenwoordiger van Guest of Host. Meeting-out kan evenmin beschouwd worden als aanbieder en/of verkoper van uitrusting gerelateerd vergaderruimtes. Meeting-out is geen contractpartij in de relatie tussen Guest en Host en treedt niet op als tussenpersoon in de contractsluiting met uitzondering voor wat betreft het beheer van de betalingstransactie tussen Guest en Host zoals beschreven in de specifieke voorwaarden daaromtrent (art. 8).

Meeting-out ziet er als beheerder van het Platform op toe dat kennelijk ongeoorloofde en/of illegale zaken worden geweerd van het Platform. Meeting-out voert deze toezichttaak uit met alle middelen die redelijkerwijze binnen zijn mogelijkheid liggen.

 1. TOEGANG TOT MEETING-OUT

Om toegelaten te worden als Actieve Gebruiker van het Meeting-out Platform, d.w.z. als Guest, Host en/of als lid van de Community moet je je registreren en een account aanmaken. Enkel Gebruikers van minimaal 18 jaar zullen worden toegelaten. Bij het aanmaken van een account wordt je gevraagd om volgende informatie mee te delen: Naam, voornaam, een profielfoto, mailadres, de  bevestiging dat je 18 jaar of ouder bent en een gebruikersnaam. Volgende gegevens zijn publiek zichtbaar voor alle Gebruikers van het Platform: je gebruikersnaam, je profielfoto en je beoordeling/recensies van andere Gebruikers ten aanzien van wie je reeds als Guest of Host hebt opgetreden. Elke Actieve Gebruiker mag slechts één account aanmaken. Meeting-out behoudt zich het recht voor een account te verwijderen in geval van misbruik of gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gedragsregels.

Elke Gebruiker kan er ook op elk ogenblik voor kiezen om zijn of haar account te verwijderen door de optie definitieve verwijdering in het persoonlijk profiel aan te klikken.

 1. VOORWAARDEN VOOR DE HOST
  1. Als Host kan je het online Platform Meeting-out gebruiken om je Vergaderruimte aan te bieden aan andere Gebruikers van Meeting-out. De Host bepaalt vrij de prijs, beschikbaarheden en aanvullende huisregels voor zijn Vergaderruimte. Vooraleer je een Vergaderruimte kan adverteren op het Platform moet je je aanmelden met je account, moet je je akkoord verklaren met de op dat ogenblik geldende versie van deze algemene voorwaarden en gedragsregels en de daaraan verbonden policies en moet je je betalingsgegevens (volledige naam, adres, rekeningnummer) opgeven.
  2. Minimale vereisten voor wat betreft het aanbod:

De Host moet zijn aanboden Vergaderruimte accuraat omschrijven, met inbegrip van de aanwezige uitrusting (meubilair, nutsvoorzieningen en abonnementen, enz.). Wanneer foto’s worden toegevoegd moeten deze een waarheidsgetrouw beeld geven van de huidige toestand van de Vergaderruimte. Indien Aanvullende diensten worden aangeboden, moeten die gedetailleerd worden omschreven. De Host moet bij het aanduiden van de prijs een duidelijk onderscheid maken tussen het de vergaderruimte en de eventueel aangeboden Aanvullende diensten wanneer deze niet inbegrepen zijn in de globale Advertentieprijs. De Advertentieprijs moet, ongeacht de duur, minimaal € 1,00 bedragen, daarboven is de Host vrij om de prijs voor de Vergaderruimte zelf te bepalen. Noodzakelijke uitrusting zoals meubilair, stoel, elektriciteit, verlichting en een internetverbinding, alsook een toilet met lavabo dient minimaal aanwezig te zijn en dient inbegrepen te zijn in de basisprijs van de vergaderruimte (en kan dus niet afzonderlijk worden aangerekend als Aanvullende dienst).

De Host is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn aanbod en beschikbaarheden. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Meeting-out op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld kan worden voor de accuraatheid van de door de Host opgegeven omschrijving en dat Meeting-out niet gehouden is om de omschrijving of de door de Host opgegeven foto’s te controleren. De Host erkent en aanvaardt dat uitbetaling van de Advertentieprijs aan de Host geweigerd kan worden en dat deze (na afhouding van de Service Kost) kan worden terugbetaald aan de Guest indien de omschrijving van de Vergaderruimte niet accuraat is.

  1. Minimale vereisten voor wat betreft de Vergaderruimte: De Host is eigenaar van de ter beschikking gestelde Vergaderruimte of heeft minstens de nodige rechten om over de Vergaderruimte te beschikken. De Host is verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid, netheid en geschiktheid van de Vergaderruimte en de daarin ter beschikking gestelde materialen (meubilair, stoel, verlichting, … ) voor het doel waarvoor het bestemd is (m.n. vergader doeleinden).  De Guest moet bovendien toegang hebben tot een toilet. De Host dient in zijn advertentie ook te vermelden of en welke ruimtes er al dan niet voor gemeenschappelijk gebruik dienen.

De Vergaderruimte moet beschikken over een internetverbinding met een minimale signaalsterkte redelijkerwijze noodzakelijk voor het faciliteren van hetgeen van een normale telewerk situatie kan worden verwacht, zoals het voeren van videocalls, mails versturen, volgen van online webinars, …

 1. Wettelijke beperkingen en verzekeringen: Als Host ben je verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke bepalingen, reglementen en contracten met derden die van toepassing kunnen zijn op het aanbieden van je Vergaderruimte. Als Host moet je je ervan vergewissen dat je Vergaderruimte voldoende verzekerd is en dat je verzekerd bent voor het aanbieden van je Vergaderruimte. Je dient desgevallend je huidige verzekeraar in te lichten van je voornemen om een Vergaderruimte aan te bieden.
 2. Fiscale implicaties en eventuele boekhoudkundige verwerking: De overeenkomst m.b.t. het gebruik van de Vergaderruimte door de Guest komt rechtstreeks tot stand tussen de Host en de Guest. De (fiscale) kwalificatie van deze overeenkomst tussen de Guest en Host en de hieruit voortvloeiende (fiscale of andere) verplichtingen en de boekhoudkundige verwerking vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de Host, Meeting-out komt hier niet in tussen.
 3. Verplichtingen ten aanzien van de Guest: Wanneer je als Host een reservatie van een Guest hebt geaccepteerd (dit doe je uiterlijk binnen de drie dagen, zoniet wordt de reservatie automatisch geannuleerd), ben je verantwoordelijk voor het faciliteren van de toegang tot de gereserveerde Vergaderruimte op het tijdstip dat werd afgesproken met de Guest en dien je de gereserveerde Aanvullende Diensten te leveren conform de beschrijving in je aanbod. Je bent als Host zelf verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van onderlinge afspraken met de Guest. De Host is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen ten aanzien van de Guest in het kader van de Vergaderruimte, de Aanvullende Diensten en de naleving van de tot stand gekomen overeenkomst tussen Guest en Host in het algemeen.
 4. Verplichtingen ten aanzien van Meeting-out: Door het accepteren van een reservatie van een Guest, verklaar je je als Host akkoord met het aanrekenen door Meeting-out van een Service Kost van 20% (inclusief BTW) van de Advertentieprijs, met een minimum van € 1,00. Deze Service Kost zal, inclusief de daarop verschuldigde belastingen, door Meeting-out worden ingehouden op de betaling van de Guest. (voor meer informatie daarover, zie specifieke voorwaarden voor wat betreft betalingstransacties (art. 8). Voormelde Service Kost blijft verschuldigd in geval van een annulering van de reservatie door de Host. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht in hoofde van de Host en Guest om een schadevergoeding jegens elkaar te vorderen.

Meeting-out behoudt zich het recht voor om je account en advertenties te schorsen of te schrappen wanneer reservaties meerdere malen (d.w.z. vanaf twee keer) niet worden beantwoord (desgevallend geaccepteerd) binnen de drie dagen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee weken waarbinnen de Host Meeting-out kan verzoeken zijn account alsnog actief te houden

  1. Beoordeling: Meeting-out vraagt na afloop van de Transactie aan de Guest om jou en de door jou aangeboden Vergaderruimte te beoordelen en deze beoordeling zal op het Platform worden geplaatst zodat alle Gebruikers die kunnen lezen.
  2. Rangschikking: De volgorde waarin de advertenties die door de Host worden gepubliceerd op het Platform, worden door Meeting-out in beginsel niet beïnvloed. Meeting-out hanteert geen gedifferentieerd beleid ten opzichte van de verschillende Hosts. De volgorde waarin de Gebruikers de advertenties zullen te zien krijgen, zijn desgevallend afhankelijk van de zoekcriteria die door hen worden ingegeven (aantal km ten opzichte van plaats). Wanneer een Gebruiker geen zoekcriteria ingeeft, worden de advertenties weergegeven in chronologische volgorde, waarbij de recentst geplaatste advertenties eerst zullen te zien zijn.
 1. VOORWAARDEN VOOR DE GUEST
  1. Als Guest kan je het online Platform Meeting-out gebruiken om een Vergaderruimte te zoeken en reserveren bij andere Gebruikers van Meeting-out. Vooraleer je als Guest je reservatie kan voltooien, moet je je betalingsgegevens doorgeven aan de externe dienstverlener die de betalingstransactie regelt, m.n. Stripe. (zie betalingsvoorwaarden in art. 8). Pas als je betaald hebt, wordt je reservatie doorgestuurd naar de Host, die je reservatie binnen de drie dagen moet accepteren. Wanneer je reservatie niet werd geaccepteerd, wordt het bedrag dat je bij je reservatie betaalde binnen een redelijke termijn terugbetaald.
  2. Wettelijke beperkingen en verzekeringen: Als Guest ben je verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke bepalingen, reglementen en contracten met derden die verband houden met het gebruik van de door jouw gereserveerde Vergaderruimte. Als Guest moet je je ervan vergewissen dat je voldoende verzekerd bent voor eventuele ongevallen en materiële schade naar aanleiding van het gebruik van je gereserveerde Vergaderruimte. Je dient desgevallend je werkgever op de hoogte te brengen van je voornemen om op de gereserveerde Vergaderruimte te werken.

Je dient als Guest zelf in te staan voor de beveiliging van de data die je verwerkt tijdens je gebruik van de Vergaderruimte.

  1. Fiscale implicaties en eventuele boekhoudkundige verwerking: Dit valt integraal onder de verantwoordelijkheid van de Guest, Meeting-out komt hier niet in tussen.

Meeting-out raadt aan om in elk geval na te gaan welke regels van toepassing zijn op je eigen specifieke situatie.

  1. Verplichtingen ten aanzien van de Host: Bij het gebruik van de gereserveerde Vergaderruimte en de eventuele Aanvullende diensten moet je de je ter beschikking gestelde Vergaderruimte en alle daar aanwezige materialen met voldoende zorgvuldigheid en voorzichtigheid behandelen conform de gemaakte afspraken met de Host en conform de in de advertentie opgenomen huisregels van de Host. Indien de Host alsnog schade lijdt naar aanleiding van jouw gebruik van de Vergaderruimte, zal je de Host daarvan onverwijld op de hoogte brengen en al het nodige doen (inclusief aangifte doen bij je verzekeraar, desgevallend je werkgever) om ervoor te zorgen dat de veroorzaakte schade integraal wordt vergoed.

Je bent als Guest verantwoordelijk voor de personen die je meebrengt naar en toegang verschaft tot de Vergaderruimte. (voor bijvoorbeeld een vergadering, een recruteringsgesprek, …) Tenzij anders overeengekomen met de Host, is het niet toegelaten om anderen dan de bij reservatie opgegeven personen -al dan niet in jouw/hun plaats- gebruik te laten maken van de Vergaderruimte of eventuele Aanvullende diensten.

Je bent als Guest zelf verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van onderlinge afspraken met de Host.

  1. Verplichtingen ten aanzien van Meeting-out: Door het plaatsen van een reservatie bij een Host, verklaar je je als Guest akkoord met het aanrekenen door Meeting-out van een bijkomende Service Kost van 10% (inclusief BTW) op deze reservatie. Deze Service Kost zal, inclusief de daarop verschuldigde belastingen, door Meeting-out worden aangerekend bovenop de Advertentieprijs bepaald door de Host. (voor meer informatie daarover, zie specifieke voorwaarden voor wat betreft betalingstransacties (art. 8).  Voormelde Service Kost blijft verschuldigd in geval van een annulering door de Guest. Behoudens in geval van duidelijke gevallen van overmacht of in geval van fraude in hoofde van de Host, wordt het Reservatiebedrag niet terugbetaald in geval van annulering door de Guest.Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht in hoofde van de Guest om terugbetaling van het Reservatiebedrag rechtstreeks van de Host te vorderen (bv. in geval van annulering wegens vermeende gebreken aan de Vergaderruimte).
  2. Beoordeling: Meeting-out vraagt na afloop van de Transactie aan de Host om jou als Guest te beoordelen en deze beoordeling zal op het Platform worden geplaatst zodat alle Gebruikers die kunnen lezen.
 1. KOSTEN

Het raadplegen van en adverteren van Vergaderruimte op het online Platform Meeting-out is kosteloos. Het creëren van een Meeting-out account is gratis evenals het deelnemen aan de Meeting-out Community.

Voor het reserveren en gebruiken van een via Meeting-out geadverteerde Vergaderruimte wordt door Meeting-out een Service Kost aangerekend van 20% van de Advertentieprijs. 10% (inclusief btw) daarvan wordt aangerekend aan de Guest bovenop de Advertentieprijs. 10% (inclusief btw) wordt ingehouden bij de Host, vooraleer de betaling ontvangen van de Guest wordt doorgestort aan de Host door Meeting-out. (zie ook betalingsvoorwaarden in art. 8)

 1. BETALINGSVOORWAARDEN
  1. Indien Meeting-out een vermoeden van fraude heeft, van welke aard dan ook, kan Meeting-out naast de schorsing of verwijdering van het account van de betrokken Guest of Host, ook de lopende betalingstransacties laten blokkeren, in afwachting van nader onderzoek.
  2. Na de uitvoering van de Transactie, ontvangt de Guest van Meeting-out de vraag om de voltooiing van de Transactie te bevestigen. Op dat moment kan de Guest ofwel bevestigen of betwisten. Reageert de Guest niet, dan wordt de Transactie na twee dagen automatisch bevestigd en wordt de betaling via Stripe doorgestort aan de Host.
  3. In geval van betwisting door de Guest binnen de twee dagen na voltooiing van de Transactie, kan Meeting-out beslissen om het doorstorten van de betaling tijdelijk te blokkeren bij Stripe en dit gedurende maximaal 90 dagen (cf. de voorwaarden van Stripe). Indien voor het verstrijken van die termijn geen duidelijk bewijs wordt geleverd in het nadeel van de Host, wordt de betaling alsnog doorgestort aan de Host. Meeting-out kan enkel overgaan tot terugbetaling aan de Guest in duidelijke gevallen van overmacht of fraude. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht in hoofde van de Guest om na doorstorting rechtstreeks terugbetaling van de Host te vorderen.
 2. GEDRAGSREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN MEETING-OUT

·         Communiceer waarheidsgetrouw, respectvol en transparant met andere leden van Meeting-out.

·         Het is toegelaten om een alias te gebruiken, maar neem geen identiteit aan die niet de jouwe is. Maak geen gebruik van meerdere profielen.

·         Gebruik Meeting-out alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.

·         Respecteer het anti-discriminatie beleid en heb respect voor de privacy van andere leden van Meeting-out.

·         Het is niet toegelaten technische ingrepen op het Meeting-out Platform toe te passen al dan niet met het oog op het verhinderen of verminderen van de normale werking van Meeting-out.

·         Het gebruik van bots, crawlers, scrapers en andere automatische mechanismen om data van Meeting-out of Gebruikers van Meeting-out te verzamelen of te bekomen, is verboden

·         Het is niet toegestaan om de beveiligingsmechanismen van Meeting-out te testen, manipuleren of omzeilen.

·         De informatie die Meeting-out en haar Gebruikers ter beschikking stelt op het Platform mogen onder geen beding worden aangewend voor persoonlijke, commerciële of marketing doeleinden. Reclame maken via Meeting-out is niet toegestaan.

·         Reservaties en betalingen tussen Guest en Host onderling, buiten het Meeting-out Platform zijn niet toegelaten.

·         Illegale praktijken, schendingen van de wet en inbreuken op deze voorwaarden, dienen onverwijld te worden gemeld aan Meeting-out en desgevallend aan de bevoegde lokale autoriteiten.

 1. ANTI-DISCRIMINATIE BELEID

Het Meeting-out Platform, de Community, staat open voor alle Gebruikers, ongeacht hun afkomst, nationaliteit, huidskleur, leeftijd (m.u.v. minimumleeftijd van 18 jaar), geslacht, geloof, handicap, burgerlijke staat, geaardheid, professionele competenties, rang of stand, … . Meeting-out verwacht van haar Gebruikers dat zij respectvol omgaan met andere Gebruikers van het Platform en niemand uitsluiten, de toegang ontzeggen, … op grond van voormelde of andere discriminerende redenen.

Elke post op het Meeting-out Platform die op enige wijze dan ook indruist tegen dit basisprincipe van niet-discriminatie, kan door Meeting-out worden verwijderd. Meeting-out kan indien nodig ook overgaan tot het verwijderen van een account. Meeting-out roept haar Gebruikers op om elke vorm van discriminatie gelinkt aan het gebruik van Meeting-out onverwijld te melden.

 1. BEOORDELINGEN EN GEDEELDE CONTENT

Na het voltooien van elke Transactie tussen Host en Guest, krijgen zowel Host en Guest de mogelijkheid om een beoordeling te geven aan de andere. Deze beoordelingen zijn publiek zichtbaar op het Meeting-out Platform en geven andere Gebruikers de mogelijkheid om bijvoorbeeld de kwaliteit van aangeboden Vergaderruimte of bijvoorbeeld de mate waarin een Guest afspraken naleeft, in te schatten.

Host en Guest worden gevraagd om hierbij geen foutieve informatie te geven en ten allen tijde respectvol te blijven jegens elkaar. Het Meeting-out Platform biedt geen plaats voor kwetsend taalgebruik. In geval van klachten hierover kunnen Gebruikers zich wenden tot Meeting-out via info@Meeting-out.com

Het Meeting-out Platform biedt de mogelijkheid om meningen te delen, teksten te schrijven, foto’s, video’s, … te delen over de aangeboden Vergaderruimte. De Gebruiker die de content plaatst, blijft daarover de volledige verantwoordelijkheid dragen en zal Meeting-out vrijwaren ingeval van eventueel vorderingen m.b.t. privacy en/of Intellectuele Eigendomsrechten van derden.

Door het plaatsen van deze informatie geef je Meeting-out een niet exclusief kosteloos gebruiksrecht van deze gedeelde content. Meeting-out kan deze gedeelde content gebruiken voor promotiedoeleinden, via bijvoorbeeld sociale media en andere kanalen.

 1. PRIVACY

Zowel Meeting-out als de Gebruikers van het Platform verbinden zich ertoe de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens te respecteren.

Indien en in de mate Meeting-out in het kader van zijn opdracht persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn van Guest of Host, zullen de verplichtingen van Meeting-out worden beschreven in een gegevensbeschermingsovereenkomst.

 1. KLACHTENBEHANDELING

Elke Gebruiker kan zich in geval van klachten over de content van Meeting-out wenden tot Meeting-out via info@Meeting-out.com. Meeting-out zal in de mate van het mogelijke -rekening houdend met het aantal Gebruikers van Meeting-out- de nodige inspanning leveren om op gegronde klachten een antwoord te geven en zal indien nodig en in de mate van het mogelijk passende maatregelen nemen. Dit houdt ook in dat Meeting-out aangifte kan doen bij de bevoegde instanties en daarbij desgevallend de betrokken content kan overmaken.

Ingeval van betwistingen en/of discussies tussen Guest en Host, kan Meeting-out eveneens gecontacteerd worden, maar Meeting-out neemt hierin verantwoordelijkheid, noch een bemiddelende rol als tussenpersoon op.

 1. SCHORSING OF UITSLUITING DOOR MEETING-OUT

Elke schending van de wet, deze voorwaarden en gedragsregels, onze policies kan aanleiding geven tot schorsing, annulering van alle reserveringen en/of uitsluiting door Meeting-out indien Meeting-out dat noodzakelijk acht om zijn rechten, de rechten van zijn Gebruikers of die van derden te vrijwaren. In geval van schorsing of uitsluiting van een Host, zullen reeds gedane reserveringen worden geannuleerd en zullen Guests automatisch worden terugbetaald.

 1. AANSPRAKELIJKHEID VAN MEETING-OUT

·         Meeting-out is als beheerder van het online Platform, verantwoordelijk voor het toezicht op het Platform, m.n op wat door Gebruikers wordt gepost en/of geadverteerd in die mate dat Meeting-out erover waakt dat geen kennelijk ongeoorloofde en/of niet toegestane zaken worden geadverteerd, via het Platform worden gedeeld, in reviews worden gepost, … Meeting-out heeft hierin een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

·         Meeting-out is verantwoordelijk voor de betalingstransactie tussen Guest en Host (via betaalplatform Stripe) op de wijze zoals voorzien in de betalingsvoorwaarden. (art. 8). De aansprakelijkheid van Meeting-out met betrekking tot de betalingstransactie is in elk geval beperkt tot het bedrag van de Advertentieprijs.

·         Meeting-out neemt geen enkele verantwoordelijkheid in de fiscale (boekhoudkundige) behandeling van de Transactie bij Guest of Host.

·         Meeting-out is niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het screenen van advertenties, kwaliteit en veiligheid van de aangeboden vergaderruimte noch van de persoon van de Host of Guest zelf.

·         Meeting-out sluit elke aansprakelijkheid uit inzake veiligheids-en welzijnsaspecten van de ‘Vergaderruimte’, dat blijft de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker (desgevallend de werkgever van de Guest).

·         Meeting-out is niet aansprakelijk voor wanbetaling, schade aan goederen/personen t.a.v. Guest en Host.

·         Meeting-out aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die naar aanleiding van de Transactie ontstaat (de facto zal Meeting-out indien mogelijk wel proberen te bemiddelen, maar dit gebeurt enkel op basis van louter goodwill, de leden van Meeting-out noch derden kunnen daar enig recht uit putten).

·         Meeting-out is geen tussenpersoon voor wat betreft de contractsluiting tussen Guest en Host. Deze vinden elkaar op het Platform Meeting-out, maar maken afspraken rond reservatie onder elkaar.

·         Meeting-out is geen eigenaar van aangeboden Vergaderruimte. Meeting-out is geen vastgoedmakelaar.

·         Meeting-out is geen verzekeringstussenpersoon of verzekeringsbemiddelaar.

·         Meeting-out is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, bandbreedte en mogelijke storingen van het Meeting-out Platform die buiten de controle vallen van Meeting-out en die kunnen leiden tot onderbrekingen of onbeschikbaarheid van het Meeting-out Platform en/of daaraan gelinkte functionaliteiten. Indien mogelijk, zal Meeting-out geplande onderhoudswerken aan het Platform op voorhand online aankondigen.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de overeenkomst inzake het gebruik van de Vergaderruimte door de Guest en de terbeschikkingstelling van de Vergaderruimte door de Host rechtstreeks tot stand komt tussen de Guest en de Host en dat Meeting-out geen partij is bij deze overeenkomst, noch op enige wijze beschouwd kan worden als een agent, makelaar of enige andere handelstussenpersoon. De dienstverlening van Meeting-out is beperkt tot het verstrekken van toegang tot het Platform waar de Host een Vergaderruimte kan aanbieden en Gebruikers met elkaar in contact kunnen komen.

De Guest zal enige vordering of aanspraak m.b.t. een gebrek of tekortkoming aan of schade ontstaan door (het gebruik van) de Vergaderruimte of de Aanvullende Diensten uitsluitend richten tot de Host. De Host zal enige vordering of aanspraak m.b.t. het gebruik van de Vergaderruimte of de Aanvullende Diensten uitsluitend richten tot de Guest. Meeting-out kan beslissen om een poging tot bemiddeling te ondernemen in het kader van het geschil tussen de Guest en Host, doch is hier geenszins toe verplicht. Meeting-out behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een schadevergoeding te vorderen indien zij onterecht zou worden betrokken in een (gerechtelijke) procedure in het kader van een vermeende wanprestatie door Guest of Host in het kader van de overeenkomst tussen Guest en Host.

Meeting-out is louter aansprakelijk voor zijn eigen dienstverlening, bestaande uit het verlenen van toegang en gebruiksrecht van de functionaliteiten van het Platform  (m.u.v. niet de uitvoering van de betalingstransactie, wat onder de verantwoordelijkheid van Stripe valt). Behoudens in geval van fraude, opzet, of grove fout in hoofde van Meeting-out is Meeting-out niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. De aansprakelijkheid van Meeting-out is beperkt tot  in elk geval  beperkt tot 1000,00 EUR per schadegeval of reeks van schadegevallen met eenzelfde uiteindelijke oorzaak.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. Meeting-out verleent aan Gebruikers een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet toewijsbaar recht om toegang te nemen tot, en gebruik te kunnen maken van het Platform en alle inhoud daarop, teneinde ten volle gebruik te kunnen maken van het Platform en de diensten die Meeting-out daarop aanbiedt, in lijn met deze algemene voorwaarden en gedragsregels voor het gebruik van Meeting-out. Bovendien geeft dit toegangsrecht de Gebruiker de mogelijkheid om de vereiste acties uit te voeren, zoals het laden en weergeven van het Platform, uitsluitend met het oog op het gebruik van het Platform in de context van de diensten die Meeting-out aanbiedt.
  2. Het Platform zal worden gehost op de servers van betrouwbare externe dienstverleners die Meeting-out naar eigen goeddunken kiest.
  3. Het Platform wordt door Intellectuele Eigendomsrechten beschermd. De Gebruikers bevestigen uitdrukkelijk dat alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform eigendom zijn en/of blijven van Meeting-out of een derde, tenzij anders voorzien. Niets in deze algemene voorwaarden of in de gedragsregels voor het gebruik van Meeting-out mag worden begrepen als het verlenen van rechten of licenties aan de Gebruiker op Intellectuele Eigendomsrechten die eigendom zijn van, of in licentie zijn gegeven aan Meeting-out (tenzij anders overeengekomen in deze algemene voorwaarden). De Gebruiker mag het Platform uitsluitend voor eigen rekening gebruiken. De Gebruiker zal het Platform niet, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, wijzigen, commercialiseren, op de markt te brengen, distribueren of aanpassen. Alle rechten die niet specifiek worden verleend aan de Gebruiker in deze algemene voorwaarden, blijven uitdrukkelijk voorbehouden aan Meeting-out.
  4. Elke Gebruiker is verplicht om Meeting-out te informeren over iedere inbreuk door derde partijen op de Intellectuele Eigendomsrechten die vervat zijn in het Platform of in de diensten van Meeting-out, en dit van zodra dat de Gebruiker de inbreuk vaststelt of indien de Gebruiker redelijkerwijs over zulke inbreuk op de hoogte was/had moeten zijn.
 2. LICENTIE OP DATA
  1. De Gebruiker en Meeting-out bevestigen expliciet dat alle Data en alle Intellectuele Eigendomsrechten vervat in die Data de eigendom van de Gebruiker blijven. Niets in deze algemene voorwaarden en gedragsregels voor het gebruik van Meeting-out kan worden begrepen alsof de Gebruiker enig recht of enige licentie verleent op zijn of haar Intellectuele Eigendomsrechten aan Meeting-out, behoudens zoals uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden wordt voorzien. Alle rechten die niet specifiek aan Meeting-out worden verleend, blijven hierbij uitdrukkelijk de eigendom van de Gebruiker.
  2. Met het aanvaarden van de algemene voorwaarden verleent de Gebruiker aan Meeting-out een eeuwigdurende, niet-herroepbare, overdraagbare, toewijsbare, sub-licentieerbare, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruik van de Data en alle hierin vervatte of eraan verwante Intellectuele Eigendomsrechten, volgens de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de gedragsregels en voor zover een dergelijke licentie door de wet wordt toegestaan (“Licentie”).
  3. De Licentie op de Data omvat het recht van Meeting-out om de Data geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, te optimaliseren, aan te passen, te vertalen, aan derde partijen mee te delen, te bundelen en te vermengen met haar eigen gegevens of gegevens van derde partijen, te analyseren, en substantiële delen van de database op te vragen in de betekenis van artikel I.17 van het Wetboek Economisch Recht (WER), of te hergebruiken in de betekenis van artikel I.17 WER, of om anderen te machtigen om deze activiteiten uit te voeren, alles enkel in het kader van de levering van de diensten van Meeting-out. Meeting-out mag de Data dus in de context van de diensten gebruiken maar is daar niet toe verplicht. Meeting-out is niet beperkt tot enige vorm van drager of transmissiemiddel. Toekomstige en reeds ontwikkelde Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Data zullen in licentie worden gegeven volgens de bepalingen van deze algemene voorwaarden en gedragsregels voor de volledige duur van de bescherming van de betreffende rechten.
  4. Met betrekking tot exploitatiemethodes op de Intellectuele Eigendomsrechten in de Data, dewelke nog niet gekend zijn op het ogenblik dat deze algemene voorwaarden en gedragsregels voor het gebruik van Meeting-out in voege treden, komen de Gebruiker en Meeting-out overeen dat zij te goeder trouw een overeenkomst zullen bereiken zodra ze in de toekomst gekend zijn.
  5. Aangezien de in artikel 15.2 bedoelde Licentie niet-exclusief is, erkent en aanvaardt Meeting-out dat deze algemene voorwaarden en gedragsregels voor het gebruik van Meeting-out geen beperkingen opleggen aan de activiteiten van de Gebruiker met betrekking tot de Data, tenzij indien anders in deze algemene voorwaarden en gedragsregels wordt bepaald. Meeting-out erkent dat de Gebruiker het wereldwijde en royaltyvrije recht behoudt op het gebruik van de Data voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden.
  6. Meeting-out kan de Licentie in sub-licentie geven aan derde partijen volgens de voorwaarden van deze algemene voorwaarden en/of de gedragsregels voor het gebruik van Meeting-out, in de context van de door haar verleende diensten.
  7. De Gebruiker vrijwaart en vergoedt Meeting-out voor alle vorderingen, schadevergoedingen, aansprakelijkheden, kosten, schikkingen, boetes en uitgaven die voortvloeien uit of betrekking hebben op een rechtszaak, vordering, procedure ingesteld of ingediend door een derde partij en schade en/of alle kosten geleden door Meeting-out t.g.v. de Licentie die het gevolg zijn van een vordering van een derde partij m.b.t. (zonder gelimiteerd te zijn tot) een echte of vermeende inbreuk op de rechten van een derde partij (inclusief diens Intellectuele Eigendomsrechten).
 3. DECOMPILEREN, DISASSEMBLEREN OF REVERSE ENGINEEREN
  1. De Gebruiker erkent dat het Platform van grote waarde is voor Meeting-out en dat het vertrouwelijke informatie en knowhow kan bevatten die eigendom is van, of wordt gecontroleerd door Meeting-out.
  2. De Gebruiker mag het Platform niet decompileren, disassembleren of anderszins reverse engineeren en de Gebruiker mag geen andere activiteit uitvoeren om onderliggende informatie te verkrijgen die voor de Gebruiker niet zichtbaar is bij het normale gebruik van het Platform. Evenmin mag de Gebruiker afgeleide werken creëren die op het Platform of een deel ervan gebaseerd zijn, tenzij een toepasselijke wet het uitdrukkelijk toestaat.
  3. De Gebruiker aanvaardt het Platform niet te zullen doorgeven en/of de bron- of objectcode niet te zullen weergeven op een computerscherm, en/of geen hard copy- of soft copy memory dumps van de bron- of objectcode van het Platform te zullen maken.
  4. Indien de Gebruiker informatie nodig heeft in verband met de interoperabiliteit van het Platform en andere programma’s, dient de Gebruiker deze informatie aan Meeting-out te vragen. Het is de Gebruiker niet toegelaten om het Platform decompileren of disassembleren om die informatie te verkrijgen. Wanneer Meeting-out dergelijk verzoek van de Gebruiker ontvangt, zal Meeting-out naar eigen goeddunken bepalen of ze de Gebruiker de informatie wel of niet verstrekt.
 4. ALGEMENE BEPALINGEN

Mocht enige bepaling (of deel daarvan) van deze voorwaarden niet afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zijn, dan laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden (alsook dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht is) onverlet.

In dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de niet afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BETWISTINGEN

Het Belgisch recht is van toepassing op alle betwistingen tussen Meeting-out en zijn Gebruikers. Voor betwistingen die niet op minnelijke wijze kunnen worden geregeld zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn om te oordelen.